شرکت چرم مقصود

مدیران ارشد شرکت


ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی